Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

رادیوگرافی

انحراف شدید گردن(کیفوز)

۶ ماه بعد از جراحی

عمل جراحی

(اصلاح کیفوز)

نمونه عمل یک

 • کودک ۲ ساله که با ضعف اندام فوقانی و تحتانی از ۶ ماهه پیش همراه با محدودیت حرکت گردن مراجعه کرده بود و در زمان مراجعه بیمار قادر به راه رفتن نبود.
 • در رادیوگرافی انحراف شدید گردن به صورت کیفوز مشاهده شد.
 • بیمار تحت عمل جراحی اصلاح انحراف ستون فقرات (اصلاح کیفوز) قرار گرفت و بیمار ۶ ماه بعد از عمل جراحی اصلاح کامل انحراف از قدام و خلف گردن قادر به راه رفتن به صورت عادی شد.

نمونه عمل دو

 • بیمار آقای ۶۸ ساله با سابقه اختلال در بلع غذا (دیسفاژی) از ۲ سال پیش، همراه با تنگی نفس و اختلال در صحبت کردن (دیسفونی) از ۲ هفته قبل، مراجعه کرده بودند.
 • در بررسی های به عمل آمده توده های استخوانی در قسمت قدام گردن مشهود بود.
 • بیمار با تشخیص بیماری استخوان سازی غیر طبیعی منتشر (diffuse idiopathic skeletal hyperostosis ) تحت درمان جراحی برداشتن استخوان قرار گرفت.

نمونه عمل سه

 • بیمار آقای ۴۲ ساله،
 • مراجعه با درد شدید در ناحیه گردن و عدم توانایی در راه رفتن به علت سقوط از ارتفاع
 • در رادیوگرافی صورت گرفته، شکستگی استخوان ساکروم در لگن به صورت طولی رؤیت شد.
 • بیمار تحت عمل جراحی بسته، با هدایت دستگاه رادیوگرافی حین عمل C-ARM قرار گرفت.
 • شکستگی بیمار با پیچ کانوله به قطر ۷ میلیمتر و طول ۹۵ سانتیمتر فیکس شد و بیمار روز بعد از عمل راه اندازی شد.

نمونه عمل یک

 • آقای 40 ساله
 • ترومای ناشی از تصادف
 • خردشدگی شدید مفصلی زانو

نمونه عمل دو

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

آناتومی زانو یک ساختار پیچیده دارد و یکی از اغلب مفاصل تحت فشار در بدن است این بزرگترین مفصل و برای حرکت حیاتی و نسبت آسیب، آسیب پذیر می باشد. زانو از شایع ترین آسیب مفصل در تصادفات است.

بسیاری از آسیب های زانو را می توان با موفقیت با اقدامات ساده، مانند بریس و تمرینات تقویتی درمان نمود آسیب های دیگر ممکن است نیاز به جراحی برای اصلاح داشته باشد.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

آقای 50 ساله به دنبال تصادف دچار شکستگی بازو شد.
شکستگی استخوان بازو جزو شکستگی های شایع است بطوریکه یک بیستم شکستگی های بدن در استخوان بازو اتفاق میفتد. در بچه ها احتمال شکستگی ساعد بیش از شکستگی بازو است.

مکانیسم شکستگی بازو زمین خوردن با دست کشیده است. در حین زمین خوردن، فرد بطور غیر ارادی دست خود را جلو آورده و در حالت کشیده قرار میدهد.

با برخورد کف دست به زمین نیروی کافی به دست و سپس به ناحیه بازو وارد شده و موجب شکستگی میشود. علل دیگر این شکستگی ها تصادف اتومبیل و سقوط از ارتفاع است. شکستگی تنه استخوان بازو معمولا در یک سوم میانی آن ایجاد میشود.

 • شکستگی سر استخوان فمور یا ران شکستگی نادری است. شایعتر از آن شکستگی گردن استخوان ران است که در بسیاری موارد ممکن است به غلط شکستگی سر استخوان ران گفته شود. سر استخوان ران یک برجستگی مدور و گرد و کروی شکل است که در بالاترین قسمت استخوان ران قرار گرفته است. سر استخوان ران در درون حفره استابولوم قرار گرفته و این دو با هم مفصل ران را تشکیل میدهند. در پایین سر، گردن استخوان ران قرار دارد. سر استخوان ران با واسطه گردن به تنه استخوان ران متصل میشود. شکستگی های قسمت بالایی استخوان ران در بسیاری اوقات در ناحیه گردن استخوان هستند.

نمونه عمل سه

تروما دچار خردشدگي استخوان فمور

 • این شکستگی ها موجب میشوند سر استخوان ران از تنه آن جدا شود.شاید به همین علت ممکن است عده ای آن را شکستگی سر استخوان تصور کنند ولی نام شکستگی معمولا بر اساس محلی است که شکستگی در آن ایجاد میشود که در این مورد گردن استخوان ران است.
Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

شکستگی هیپ

فيكساسيون با نيل

خردشدگي استخوان ساق

روش بيولوژيك ( bridging plate)

نمونه عمل چهار

نمونه عمل پنج

فهرست